CV

Curriculum vitae

Erik de Swart studeerde biologie in Utrecht (1999 Doctoraal Biologie) en vervolgde dit met een promotie in Wageningen (2007, Doctoraat Plant Ecology and Resource Conservation). Zijn werkervaring deed hij o.m. op bij NWO (Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, junior beleidsmedewerker), de VU (Vrije Universiteit Amsterdam, College van Bestuur, medior beleidsadviseur onderzoek) en de gemeente Lelystad (senior beleidsmedewerker bij BOR (Beheer Openbare Ruimte) en Onderzoek en Statistiek). Erik heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van medewerkers en is Integriteitscoach (sinds 2014) en LEAN practitioner (sinds 2013, Black Belt Level, Liker Lean Academy).

Naast zijn werk heeft Erik ruime ervaring opgedaan in de politiek en de gemeente. Tussen 2003 en 2005 was hij fractiemedewerker van de SP te Utrecht. Als voorzitter van het Plaatselijk Belang De Knipe (sinds 2016)) heeft Erik, door intensief contact met de gemeente Heerenveen en alle politieke partijen, er voor gezorgd dat er (fors) extra middelen vrij zijn gemaakt om de lokale weg her in te richten. Dat dit verwezenlijkt werd, is voor een groot gedeelte te danken aan de goed opgezette en uitgewerkte enquête waardoor de problemen en wensen van het dorp ondubbelzinnig en concreet duidelijk werden. Ook bij het vervolgtraject (opzetten van een verkeersplan, het voorleggen aan de gemeente, contact tussen gemeente en burgers) was en is Erik nauw betrokken.

Met zijn uitgebreide werkervaring, zijn interesse in onderzoek en de verhouding tussen burger en overheid, zijn passie voor communicatie en efficiënte, is het niet meer dan een logische stap om een eigen bedrijf op zetten dat al deze en meer kwaliteiten in zich verenigd. De Swart Onderzoek en Advies is een kleinschalig bedrijf waarin de wensen van de klant voorop staan. Het hele traject, vanaf de vraag vanuit de klant, via onderzoek en analyse tot en met de implementatie (mét alle obstakels), is de specialisatie van De Swart Onderzoek en Advies. Mocht u alleen aan een of meerdere onderdelen van dit traject behoefte hebben, kan dat natuurlijk ook.

Curriculum Vitea in detail

Opleiding

2000 – 2007 Doctoraat, Wageningen Universiteit (Plant Ecology and Resource Conservation)
1993 – 1999 Doctoraal Biologie, Faculteit Biologie, Universiteit Utrecht
1986 – 1993 Atheneum, Thomascollege te Venlo

Trainingen

2016 Leergang Onderzoeksmethoden en –technieken voor Doelmatiger Beleid (ScienceWorks)
2014 Introduction to IBM SPSS Statistics – (Global Knowledge)
2014 Training voor integriteitscoaches (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten)
2012 – 2013 Lean Practitioner – Black Belt level (Liker Lean Academy)
2012 – 2013 Certified Professional Program Controlling (Open Universiteit)
2011 – 2012 Talent4Management, management development programma voor leidinggeven bij gemeenten (Senter Human Development BV)
2010 – 2011 Basiscursus Fries verstaan en lezen (Afûk)
2009 Introductie in de Algemene wet Bestuursrecht (Vijverhof Advocaten)
2007 Training Course for R&D Evaluators and Government Officials (Universiteit Twente)
2006 – 2007 Cursus houtbewerking (Stadswerkplaats Utrecht)
2005 – 2006 Persoonlijke effectiviteit en (time)management (Bureau Zuidema)
2005 Effectief schrijven voor beleidsmedewerkers (Taalcentrum VU)
2004 – 2005 Cursus Locale Politiek (SP)
2001 Basic and Advanced Statistics (C.T. de Wit Graduate School)

Werkervaring

juli 2014 – heden Senior Onderzoeker, Cluster Onderzoek & statistiek, afdeling Beleid, gemeente Lelystad
• Uitvoeren van onderzoek (en burgerpeilingen) en begeleiden extern onderzoek t.b.v. van beleidsdoelstellingen en beleidseffecten (o.m. Wonen, Leerbaarheid, Veiligheid, Klanttevredenheid, Scenarioplanning)
• Analyseren externe gegevens t.b.v. gemeentelijk beleid (o.m. voor Integraal VeiligheidPlan, begroting o.b.v. BBV en IV3 indeling)
• Adviseren over de beleidsimplicaties van onderzoek en externe gegevens
• Ontwikkelen monitoring beleid o.a. decentralisaties in sociale domein
• Uitvoeren ad hoc onderzoeken
• Acquisitie en opstellen onderzoek jaarplan

jan 2014 – jul 2014 – Integriteitscoach, gemeente Lelystad
• Coachen van leidinggevende bij het bespreekbaar maken en houden van integriteit
• Vraagbaak en sparringpartner voor leidinggevenden

sep 2012 – heden Integriteitscoach, gemeente Lelystad
• Coachen van leidinggevende bij het bespreekbaar maken en houden van integriteit
• Vraagbaak en sparringpartner voor leidinggevenden

sep 2012 – heden – Lean Practitioner, gemeente Lelystad
• Begeleiden van medewerkers in het optimaliseren van hun werkprocessen
• Begeleiden implementatie van nieuwe processen
• Ontwikkelen Lean workshops

jan 2009 – jun 2014 – Senior Beleidsmedewerker, Cluster Integraal Advies, afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR), gemeente Lelystad
• Bedrijfskundig (procesverbeteringen) en financieel specialist (o.m. parkeerexploitatie, begraafexploitatie, meerjarenraming groot onderhoud, voorzieningen)
• Projectleider Planning & Control BOR (financiële analyses, opstellen en monitoren afdelingsplan (INK A3), oplevering P&C rapportages, P&C gesprekken met directie)
• Coördinator realisatie taakstellende bezuiniging 2009 – 2012
• Lid projectgroep ‘samenvoeging Stedelijk Beheer – Wijkbeheer’
• Lid gemeentebrede ambtelijke werkgroep financiële herstructurering
• Lid collegeprogrammateam (tot 2012) en ad hoc programmatandemlid (2012 – 2014)

sep 2007 – aug 2008 – Medior Beleidsadviseur Onderzoek, College van Bestuur, Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
• Kwaliteitsmanager Onderzoek (vormgeven en monitoren kwaliteitsbeleid, begeleiden en analyseren van onderzoeksvisitaties en ontwikkeling van prestatie-indicatoren voor maatschappelijke relevantie van onderzoek)
• Projectleider Bestuurlijke Beleidsinformatievoorziening (verbetering registratie- en werkprocessen en optimaliseren informatiesystemen)
• Adviseur onderzoek (monitoren ontwikkelingen binnen de VU en (inter)nationaal, uitvoeren achtergrondstudies, adviseren, uitzetten strategisch beleid)
• Vertegenwoordiger in landelijke gremia (o.m. Beleidsgroep Innovatie Kennisinfrastructuur, Ambtelijk Overleg Onderzoek VSNU, ERiC-project)

aug 2005 – aug 2007 – Junior Beleidsmedewerker, Aard- en Levenswetenschappen, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
• Programmamanager BioPartner First Stage Grant, samenwerkingsprogramma van NWO en het Ministerie van Economische Zaken (EZ), omvang M€ 12 (uitvoeren financieel- en programmamanagement, relatiebeheer, begeleiden van nieuwe ondernemers, acquisitie)
• Programmacoördinator beurzenprogramma Rubicon (ontwikkelen en implementeren van het beoordelingsproces en programmamanagement)
• Programmamanager “Sustainable Use and Conservation of Marine Living Resources” (programmamanagement en acquisitie)

okt 2003 – aug 2005 – Fractiemedewerker SP, Utrecht. Secretariële werkzaamheden, netwerken en relatiebeheer, begeleiden vrijwilligers, voorbereiden van dossiers voor commissie- en raadsvergaderingen, het woord voeren namens de SP op diverse dossiers.

apr 2000 – mei 2004 – Promovendus aan Wageningen Universiteit. Onderzoek naar paprikacultivars die onder lagere temperaturen optimaal presteren om zo het energieverbruik in de glastuinbouw te reduceren. Opzetten, plannen en uitvoeren onderzoek, begeleiden analisten en (doctoraal)studenten, data-analyse, publiceren en presenteren resultaten, acquisitie.

apr 1999- mrt 2000 – Medewerker debiteurenbewaking bij de Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen (tegenwoordig Kintent), Utrecht. Inning van gelden van bedrijven en particulieren, begeleiden nieuwe werknemers. Op eigen initiatief: reorganisatie deel van de afdeling.

Overig

Bestuur

2016 Voorzitter Plaatselijk Belang De Knipe
2015 – 2016 Bestuurslid Plaatselijk Belang in De Knipe (o.a. projectleider voor Dorpsenquête)
2003 – 2004 Voorzitter plaatsvervangend bestuur Fietsersbond afdeling Utrecht
1999 – 2000 Secretaris Utrechtse Studenten Schaatsvereniging Softijs

Organisatie en management

2015 Lid Kernteam van het Platform ‘Fysiek’ van de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO)
2000 – 2004 Lid Onderwijs- en Onderzoekscommissie van de C.T. de Wit Graduate School for Production Ecology and Resource Conservation, Wageningen
2000 – 2004 Lid PhD Students Platform, C.T. de Wit Graduate School

Redactioneel

2001 – 2005 Eindredacteur Doortrapper (afdelingsblad Fietsersbond afdeling Utrecht, oplage 2300 stuks)
1998 – 2001 Eindredacteur N’Icetalk (clubblad USSV Softijs)

Vaardigheden

Talenkennis Nederlands, Engels, Duits, Limburgs en Fries
Werk gerelateerd • Denken buiten de gebaande paden en stevig en volhoudend in het ‘vechten’ voor waar ik in geloof
• Helikopterview, analyseren, lijn aanbrengen in chaos en rust bewaren en brengen
• Door anderen en mijzelf snel als leider naar voren geschoven
• Snel ingewerkt in nieuwe vakgebieden, leergierig

 

Publicatielijst

Publicaties en congresbezoek

E.A.M. de Swart et al. (2010) Influence of temperature on plant morphology traits and their relationship to relative growth rate in wild and cultivated Capsicum accessions. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 85 (3): 177-184
E.A.M. de Swart (2007) Potential for breeding sweet pepper adapted to cooler growing conditions – a physiological and genetic analysis of growth traits in Capsicum
E.A.M. de Swart et al. (2006) Variation in relative growth rate and growth traits in wild and cultivated Capsicum accessions grown under different temperatures. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 81 (6): 1029-1037.
E.A.M. de Swart et al. (2004) Estimation of leaf area from non-destructive measurements in different plant ages and accessions of Capsicum annuum L. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 79 (5): 764-770.
E.A.M. de Swart et al. (2004) Search for low temperature tolerant Capsicum accessions to conserve energy in greenhouse pepper production. Proceedings of the XIIth meeting on the genetics and breeding of Capsicum and Eggplant, 101-107.
S.C.M. van Wees, E.A.M. de Swart et al. (2000) Enhancement of induced disease resistance by simultaneous activation of salicilate- and jasmonate-dependent defense pathways in Arabidopsis thaliana. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 97 (15): 8711-8716

Mondelinge presentatie op het XIIth Eucarpia congres over “Capsicum and Eggplant” (Noortwijk; The Netherlands; 2004)
Posterpresentatie op het Greensys2004 congres (Leuven, België; 2004)